GWYBODAETH AELODAU

MEMBERS INFORMATION

Polisi Amddiffyn Plant
Child Protection Policy
Datganiad Amddiffyn Plant
Child Protection Statement
Cyfansoddiad y Clwb
Club Constitution
Aelodau'r pwyllgor
Committee Members
Swygogaethau aelodau'r pwyllgor
Committee Roles
Polisi Iechyd a Diogelwch
Health and Safety Policy
Show More

CLWB SYRFFIO DYFFRYN CONWY

SYRFFIO YN Y MYNYDDOEDD    SURFING IN THE MOUNTAINS

Strwythur Datblygu
Development Structure
Canllawiau Gweithredu
Operating Procedures
Asesiad Risg
Risk Assessment
Cyfarwyddiadau Diogelwch
Safety Briefing
Syrffio Bore Sadwrn
Saturday Surfing
Rota gwirfoddoli
Volunteer rota
Show More

Mae'r clwb wedi ei leoli yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog.
'Rydym yn cynnig cyfleoedd syrffio fforddiadwy a chynhwysol i bobl ifanc sy’n byw yn ardal Dyffryn Conwy.
Bydd cyfle i aelodau ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau mewn syrffio, diogelwch yn y dŵr ac achub bywyd ar draeth.
Trwy gysylltiadau â Surf Snowdonia, ‘rydym yn datblygu ac annog aelodau'r clwb i gael gwaith a phrofiad gwaith.

The club is based at Surf Snowdonia in Dolgarrog.

We offer affordable and inclusive surfing opportunities for young people living in the Conwy Valley area.

We help members gain skills and qualifications in surfing, water safety and beach lifeguarding.

Through links with Surf Snowdonia we develop and encourage club members to gain employment and work experience.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now